آدرس : خیابان شهید مطهری – نرسیده به چهارراه سهروردی – روبروی سلیمان خاطر – خیابان شهید علی اکبری – ابتدای خیابان شهید نقدی 

تلفن : ۷ – ۸۸۵۲۵۲۲۵

فضا و امکانات دبیرستان

معرفی مجموعه و امکانات