سرفصل آزمون های اختیاری نوروز

سرفصل دروس آزمون های نوروزی به شرح زیر می باشد.

هر آزمون شامل ۴۰ سؤال تستی (از هر درس ۲۰ سوال) می باشند.

شرکت دانش آموزانی که از نظر نمرات کلاسی و نقص تکالیف وضعیت مناسبی در سامانه کارسنج نداشته اند در آزمون‌ها توصیه می گردد.

 

پایه هفتم

آزمون شماره ۱ دروس عربی و زبان انگلیسی (پنجشنبه ۱۴۰۰/۱/۵ – ساعت ۱۵:۰۰)
عربی : دروس ۷ و ۸
زبان انگلیسی : دروس ۵ و ۶
———————————
آزمون شماره ۲ دروس ریاضی و پیام‌های آسمان (یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۸ – ساعت ۱۵:۰۰)
ریاضی : فصل ۷ و ۸
پیام‌های آسمان : دروس ۹ و ۱۰
———————————
آزمون شماره ۳ دروس علوم و ادبیات فارسی (چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۱ – ساعت ۱۵:۰۰)
علوم : دروس ۱۰ و ۱۱
ادبیات فارسی : فصل ۵ (دروس ۱۲ و ۱۳ و ۱۴

پایه هشتم

آزمون شماره ۱ دروس عربی و زبان انگلیسی (پنجشنبه ۱۴۰۰/۱/۵ – ساعت ۱۵:۰۰)
عربی : دروس ۷ و ۸
زبان انگلیسی : دروس ۴ و ۵
———————————
آزمون شماره ۲ دروس ریاضی و پیام‌های آسمان (یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۸ – ساعت ۱۵:۰۰)
ریاضی : فصل ۷ و ۸
پیام‌های آسمان : دروس ۱۰ و ۱۱
———————————
آزمون شماره ۳ دروس علوم و ادبیات فارسی (چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۱ – ساعت ۱۵:۰۰)
علوم : دروس ۱۰ و ۱۱
ادبیات فارسی : فصل ۵ (دروس ۱۲ و ۱۳ و ۱۴)

پایه نهم

آزمون شماره ۱ دروس عربی و زبان انگلیسی (پنجشنبه ۱۴۰۰/۱/۵ – ساعت ۱۵:۰۰)
عربی : دروس ۷ و ۸
زبان انگلیسی : دروس ۳ و ۴
———————————
آزمون شماره ۲ دروس ریاضی و پیام‌های آسمان (یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۸ – ساعت ۱۵:۰۰)
ریاضی : فصل ۶ و ۷
پیام‌های آسمان : دروس ۸ و ۹
———————————
آزمون شماره ۳ دروس علوم و ادبیات فارسی (چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۱ – ساعت ۱۵:۰۰)
علوم : دروس ۱۰ و ۱۱
ادبیات فارسی : فصل ۵ (دروس ۱۲ و ۱۳ و ۱۴)

به اشتراک بگذارید:

اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp